• FRI FRAKT
 • BETALA EFTERÅT
 • GRATIS GÅVOR FÖR UTGIFTER FRÅN 500 SEK
 • FRI FRAKT
 • BETALA EFTERÅT
 • GRATIS GÅVOR FÖR UTGIFTER FRÅN 500 SEK

Villkor

Artikel 1 – Definitioner

Vid tillämpningen av dessa villkor gäller följande:

Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller företag och ingår ett distansavtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en rad produkter och/eller tjänster vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är fördelad över tiden;

Varaktigt medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktar sig till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att säga upp distansavtalet inom avkylningsperioden;

Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal enligt vilket endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används inom ramen för ett system som anordnas av företagaren för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet;

Teknik för distanskommunikation: innebär att det kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören är i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

DJ Trading B.V.
Kornputsingel 27A (Ingen besöksadress)
8331 JS Steenwijk

E-postadress: kontakta@mythofasia.se

Handelskammarens nummer: 78404444

Momsregistreringsnummer: NL826249309B01

Artikel 3 – Tjänster (Dropshipping)

Myth Of Asia är ett Dropshipping-företag. Detta innebär att det är möjligt att köpa produkter från tredje part, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte, via Myth Of Asias webbplats. Att göra en beställning via Myth Of Asias webbplats innebär att köparen beviljar Myth Of Asia ordern (och tillståndet) att beställa produkten från leverantören av produkten i fråga ("Leverantören") som medlare på uppdrag av och på uppdrag av köparen. Leverantören skickar produkten direkt till köparen.

 1. Om Leverantören är etablerad utanför Nederländerna kommer produkten att importeras i köparens namn. Eventuella extra kostnader, såsom importmoms och (tull) tullklareringskostnader, kommer att bäras av köparen. Dessutom (vid tidpunkten för upprättandet av dessa allmänna villkor) gäller inga importmoms- eller tullklareringskostnader för transporter från ett land utanför EU till Nederländerna till ett värde av högst 22 euro (exklusive fraktkostnader).
 2. Köparen som är konsument kan, för utövandet av alla lagliga rättigheter som han har gentemot Leverantören, vända sig till Myth Of Asia, förutsatt att det i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor.
 3. Betalning av den köpta produkten sker via Myth Of Asia, som tar hand om betalning till Leverantören för köparens räkning. Det pris som köparen är skyldig är inte nödvändigtvis lika med det pris som Myth Of Asia betalar till leverantören.

Artikel 4 – Tillämplighet 

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av entreprenören och för varje distansavtal som ingås och beställningar mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos entreprenören och de kommer att skickas gratis så snart som möjligt på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, genom undantag från föregående punkt och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på ett varaktigt medium. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas gratis på konsumentens begäran på elektronisk väg eller på annat sätt.

I händelse av att specifika produkt- eller servicevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest gynnsam för honom i händelse av motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis är ogiltiga eller annullerad, kommer avtalet och dessa villkor att vara i kraft och den relevanta bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som påståendet från originalet så nära som möjligt.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Osäkerhet om förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor bör förklaras "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 5 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan skyldighet. Entreprenören har rätt att ändra och justera erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en god bedömning av konsumentens erbjudande. Om entreprenören använder bilder är detta en sann representation av de produkter och /eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till kompensation eller upplösning av avtalet.

Bilder med produkter är en verklig representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna. 

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

priset inklusive skatter;

de möjliga fraktkostnaderna;

et sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för detta;

huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;

betalningsmetod, leverans och genomförande av avtalet;

perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken entreprenören garanterar priset;

nivån på satsen för distanskommunikation om kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grundnivå än den vanliga grundkursen för de kommunikationsmedel som används;

huruvida avtalet arkiveras efter ingåendet, och i så fall hur det kan konsulteras för konsumenten;

det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, sätta till rätta det;

Alla andra språk på vilka avtalet, utöver nederländska, kan ingås.

De uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt. Och

Distansavtalets minsta löptid i händelse av en varaktighetstransaktion.

Tillval: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 6 – Avtalet

Avtalet ingås, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godtagande av erbjudandet och uppfyllandet av de villkor som fastställs i avtalet.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, entreprenören omedelbart bekräftar mottagandet av godkännandet av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - bekanta sig med konsumentens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom med alla de fakta och faktorer som är viktiga för en sund ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå ett beslut eller en ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Entreprenören kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium:

 1. Besöksadressen för etableringen av den företagare där konsumenten kan gå med klagomål;
 2. De villkor på vilka och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller en tydlig anmälan om uteslutning av ångerrätten;
 3. Information om garantier och befintlig service efter köpet;
 4. den information som ingår i artikel 4.3 tredje stycket i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har tillhandahållit denna information till konsumenten innan avtalet genomförs;
 5. Kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.

I händelse av en förlängd transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås under de suspensiva villkoren för tillräcklig tillgänglighet för de berörda produkterna. 

Artikel 7 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange någon anledning till 14 dagar. Denna ångerperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och meddelats entreprenören.

Under betänketiden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och – om det rimligen är möjligt – i ursprungligt skick och förpackning till entreprenören, i enlighet med entreprenörens rimliga och tydliga instruktioner.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta genom ett skriftligt meddelande / e-post. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har återlämnats i tid, till exempel genom bevis på leveransen. 

Observera: begagnade produkter och egna foton kan inte returneras.

Om kunden vid utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har återlämnat produkten till entreprenören, är köpet ett faktum. 

Artikel 8 – Kostnader vid uttag 

Om konsumenten använder sin ångerrätt är kostnaderna för att returnera produkterna på konsumentens bekostnad.

Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar entreprenören detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uttaget. Villkoret är dock att produkten redan har mottagits tillbaka av handlaren eller slutgiltigt bevis på fullständig retur kan lämnas in.

Artikel 9 – Uteslutning av ångerrätten

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt punkterna 2 och 3. Uteslutningen av ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingåendet av avtalet.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter: 

 1. som har skapats av entreprenören i enlighet med specifikationerna för konsumenten;
 2. som är klart personliga till sin natur;
 3. som inte kan returneras på grund av sin natur;
 4. som kan förstöra eller åldras snabbt;
 5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
 6. för enskilda tidningar och tidskrifter;
 7. För ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars konsumenten har brutit förseglingen.
 8. för hygienprodukter som konsumenten har brutit tätningen av.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

 1. om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som skall bedrivas vid ett visst datum eller under en viss period;
 2. varav leveransen började med uttryckligt samtycke från konsumenten innan betänketiden har gått ut;
 3. om vadslagning och lotterier.

Artikel 10 – Priset

Under giltighetstiden som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom för prisförändringar till följd av ändringar i momssatserna.

I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden och som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet. 

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser.

Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har bestämt detta och: 

 1. Detta är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser; eller
 2. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.

De priser som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser är föremål för utskrift och typografiska fel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryckfel och typografiska fel. Vid tryckning och typografiska fel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt fel pris. 

Artikel 11 – Överensstämmelse och Garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet samt de rättsliga bestämmelser och/eller statliga bestämmelser som finns den dag då avtalet ingås. Om avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och påståenden som konsumenten kan hävda mot entreprenören enligt avtalet.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras skriftligen till entreprenören inom 14 dagar efter leverans. Retur av produkterna måste göras i originalförpackningen och i nyskick.

Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, eller för några råd om användningen eller tillämpningen av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna eller fått dem reparerade och/eller bearbetade av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheter eller på annat sätt behandlats slarvigt eller strider mot entreprenörens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;

Felet är helt eller delvis ett resultat av regler som regeringen har eller kommer att införa med avseende på arten eller kvaliteten på de material som används. 

Artikel 12 – Leverans och utförande

Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och implementerar order på produkter.

Leveransstället är den adress som konsumenten meddelar företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har samtyckt till en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan eller bara delvis kan utföras, kommer konsumenten att få meddelande om detta senast 30 dagar efter att han har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att upplösa avtalet utan kostnader och har rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt återbetalar företagaren det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig kommer företagaren att sträva efter att göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell retursändning är på entreprenörens bekostnad.

Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och meddelad entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 13 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med vederbörlig efterlevnad av de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot slutet av den bestämda tiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.

Konsumenten får ingå de avtal som avses i föregående punkter:

avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avslutas på samma sätt som han har ingått;

alltid avslutas med samma varsel som entreprenören själv har föreskrivit.

Förlängning

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte förnyas eller förnyas under en viss tidsperiod.

I motsats till föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förnyas för en fast period på högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta förlängda avtal. kan avsluta förlängningens slut med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förnyas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till den vanliga, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.

Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte tyst och avslutas automatiskt efter provperioden eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 14 – Betalning

Om inget annat överenskommits måste konsumenternas skulder betalas inom sju arbetsdagar efter början av betänketiden enligt artikel 6.1. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

Konsumenten har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna eller angivna betalningsuppgifter till företagaren.

I händelse av konsumentens inte betalar har entreprenören rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, i förväg ta ut de rimliga kostnader som konsumenten har fått veta.

Artikel 15 – Klagomålsförfarande

Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivas till entreprenören inom 7 dagar, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är mottaglig för tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören anger något annat skriftligen.

Om ett klagomål befinns vara motiverat av entreprenören kommer entreprenören att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 16 – Tvister

Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller gäller uteslutande nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.